UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerin dijital imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim yoluyla ders verilebilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan altyapının işleyişini sağlamak.

b) Uzaktan eğitime yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve benzeri çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmaları desteklemek, koordine etmek ve yürütmek.

c) Uzaktan eğitim alanında literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak, diğer ulusal/uluslararası üniversitelerle temasta bulunmak ve işbirliği yapmak.

ç) Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) işlerliğini sağlamak, senkron ve asenkron uzaktan eğitim sistemini geliştirme, güncelleme ve olası teknik aksaklıklar ile ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile iletişim ve işbirliği içinde olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitimle ilgili bilimsel, teknik, kültürel, sanatsal uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak.

b) Üniversitede uzaktan eğitim konusunda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

c) Uzaktan eğitim alanında yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ç) Bu alandaki uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarda ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek.

d) Uzaktan eğitimle bağlantılı olarak bilgisayar donanımı ve yazılımıyla ilgili faaliyetler yürütmek.

e) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun muhtevasına uygun diğer çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin stratejik plan ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin, amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde çalışması için gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım faaliyetlerini düzenler ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Müdür tarafından önerilen, Merkezin yönetimiyle ilgili konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversite öğretim elemanlarıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırarak iş birlikleri sağlanmasına destek olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek kişilerce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.